Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

WIA

Wie langdurig ziek is kan in aanmerking komen voor de WIA (Wet inkomen naar arbeidsvermogen). Was u al ziek vóór 1 januari 2004 dan geldt de WIA niet voor u. U blijft dan onder de oude WAO vallen.
De WIA is een nieuwe wettelijke regeling voor arbeidsongeschiktheid, die is ingegaan op 1 januari 2006. Met deze wet wordt getracht mensen zoveel mogelijk aan het werk te houden.
Er zijn binnen de WIA twee regelingen; de IVA en de WGA. De IVA geldt voor werknemers die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Onder volledig wordt verstaan meer dan 80% arbeidsongeschikt. Zij krijgen een uitkering van 70% van het laatst ontvangen salaris (dit salaris is gemaximeerd tot circa € 44.000). Daarnaast is er de regeling voor werknemers die voor ten minste 35% gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn: de WGA. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn ontvangen geen uitkering.
Bij de WGA is het financieel altijd voordelig te blijven werken. De WGA kent twee uitkeringen. Eerst is er de loongerelateerde uitkering.
Na de loongerelateerde uitkering komt u, als u nog steeds gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, in aanmerking voor een vervolguitkering/loonaanvulling. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate waarin u uw resterende verdiencapaciteit benut. Als u deze niet voldoende benut is de vervolguitkering een bedrag van 70% van het minimumloon, vermenigvuldigd met uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
Benut u echter uw resterende verdiencapaciteit voor ten minste 50% dan krijgt u een loonaanvulling. Als u uw resterende verdiencapaciteit helemaal benut is uw loonaanvulling 70% van het verschil tussen het gemaximeerde loon en uw nieuwe loon. De loonaanvulling is ten minste gelijk aan het bedrag van de vervolguitkering