Financiële Planning | Pensioen | Financiële administratie | Hypotheken | Verzekeringen | Belastingen | Financieringen | Vermogensbeheer | Employee Benefits

Erkend Hypotheek Adviseur & Gecertificeerd Financieel Planner

Privacy statement

Omnis Financieel Adviesgroep B.V. is volledig onafhankelijk in haar dienstverlening en maakt geen onderdeel uit van een bank of verzekeraar. Wij zijn niet gefinancierd door een bank of verzekeraar en daardoor volledig vrij in onze advisering. Door middel van dit Privacyreglement willen wij u duidelijkheid verschaffen in wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Ons privacy beleid

Met de gegevens van bezoekers en relaties wordt vanzelfsprekend uiterst zorgvuldig omgegaan. Gegevens worden niet gebruikt voor ongevraagde commerciële doeleinden. Gegevens worden ook niet doorverkocht aan derden. Geprinte privacygevoelige informatie wordt eerst versnipperd voordat deze het kantoor verlaat. Gegevens op oude computers worden definitief gewist voordat deze worden afgevoerd. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (“WBP”).

Doeleinden verwerking gegevens
Bij de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst, worden uw persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden door ons gebruikt voor de afhandeling van uw aanvraag, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake financiële producten en/of financiële diensten, en wettelijke regelingen. Wij kunnen gegevens delen met zorgvuldig geselecteerde zakelijke partners voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Ook kunnen uw gegevens worden gebruikt voor overige activiteiten ter ondersteuning van de bedrijfsvoering, zoals ten behoeve van fraudepreventie, statistische analyses en om u te informeren over andere producten en diensten.

Uw gegevens worden niet (door)verkocht, verhuurd of op andere wijze aan derden verstrekt, tenzij:

  • Deze derden worden ingeschakeld bij de afhandeling van uw aanvraag en/of het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
  • Dit noodzakelijk is om uw rechten en/of onze rechten te beschermen;
  • Wij hiertoe wettelijk worden verplicht;
  • U toestemming hebt gegeven voor het (door)verkopen, verhuren of op andere wijze verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden.
Verwerking bijzondere gegevens

Soms hebben wij vanuit de aard van onze dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens betreffende uw gezondheid bij de aanvraag van financiële producten en/of financiële diensten. Als wij daarnaast gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst om uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten u dan informeren waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Een ander voorbeeld betreft strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kan worden gevraagd naar uw eventuele strafrechtelijke verleden. Wij zullen in dat geval alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van een financieel product en/of financiële dienst.

Gebruik website

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden tot geheimhouding daarvan. Deze website kunt u anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden niet door Omnis Financieel Adviesgroep B.V. verzameld, anders dan hieronder aangegeven. Indien u via deze website brochures en of informatie bestelt, vragen wij naar uw naam, adres en enkele aanvullende gegevens. Na verwerking van uw bestelling zullen wij uw gegevens vernietigen. Verkregen gegevens worden in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Natuurlijk zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site, bijvoorbeeld: hoeveel bezoekers krijgen we per maand; vanuit welke landen wordt onze site bezocht; voor welke pagina's bestaat de meeste belangstelling? Hiertoe registreren wij uw IP-adres en domeinnaam. En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze site benadert. Deze informatie is eigendom van Omnis Financieel Adviesgroep B.V. De informatie die wordt verzameld, wordt gebruikt ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening en marketingactiviteiten. Ook deze informatie wordt in geen geval aan derden verhuurd of verkocht.

Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar andere websites bevatten. De verbinding naar deze websites wordt wel getoetst, maar wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud en privacy aspecten van deze websites. Dit Privacyreglement heeft geen betrekking op websites waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink.

Inzage, correctie en wijziging persoonlijke gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke gegevens over uzelf door ons worden verwerkt. Wij moeten u dan binnen 4 weken een overzicht van uw gegevens aanleveren. U kunt bij Omnis Financieel Adviesgroep B.V. navraag doen door contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0320-295070. Wij kunnen hiervoor een vergoeding vragen.

Indien u van mening bent dat de u betreffende persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd zijn met een wettelijk voorschrift, dan hebt u het recht om ons te verzoeken de u betreffende persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. U kunt zich in dat geval telefonisch wenden tot Omnis Financieel Adviesgroep B.V. op telefoonnummer 0320-295070.

Wijziging reglement

Gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van wijziging van bedrijfsactiviteiten, kan de tekst van dit Privacy reglement door ons worden aangepast. Het verdient daarom aanbeveling om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u deze website bezoekt.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over dit Privacy reglement, dan kunt u zich schriftelijk, telefonisch of per e-mail wenden tot:

Adres:

Omnis Financieel Adviesgroep B.V.
Postbus 60
8200 AB Lelystad

Telefoon:

0320-295070 (op werkdagen van 9:00 tot 17.30 uur)

E-mail:

Contactformulier